Ký kết hợp tác chiến lược với nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP - WHO